Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens
Frituur De Frietpost
Beernegemstraat 55
8700 Tielt
hallo@defriepost.be
051 80 10 65
BE 0760.870.572

Artikel 1: Algemene bepalingen
De e-commerce website van Frituur De Frietpost Tielt, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Beernegemstraat 55 8700 TIELT, BTW BE 0760.870.572, RPR Tielt, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Frituur De Frietpost Tielt moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Frituur De Frietpost Tielt aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen

Indien reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod
Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Frituur De Frietpost Tielt niet. Frituur De Frietpost Tielt is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Frituur De Frietpost Tielt is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Frituur De Frietpost Tielt. Frituur De Frietpost Tielt kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen
De klant van Frituur De Frietpost Tielt kan online een bestelling plaatsen en deze nadien ter plaatse afhalen. De klant kan een keuze uit het assortiment maken, het aantal stuks kiezen en toevoegen aan hun winkelmand. Nadien kan deze de winkelmand nog een laatste keer nakijken en dan overgaan naar checkout waar de klant kan betalen met Bancontact of Mastercard. Klanten worden uitdrukkelijk gevraagd om online te betalen wanneer ze hun bestelling plaatsen. Ter plaatse betalen op moment van afhaal is niet mogelijk.

In de checkout zal de klant ook moeten aanduiden wanneer hij de bestelling wil afhalen en op welk ogenblik.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

via kredietkaart (Mastercard of Visa)

Frituur De Frietpost Tielt is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst
Artikelen besteld via deze webwinkel worden niet geleverd maar moeten afgehaald worden bij Frituur De Frietpost Tielt, Beernegemstraat 55 8700 Tielt, België.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de afhaal, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Frituur De Frietpost Tielt.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Frituur De Frietpost Tielt was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Frituur De Frietpost Tielt.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Frituur De Frietpost Tielt te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Frituur De Frietpost Tielt.

Aangezien het om consumptie gaat van bereide gerechten en dranken met een beperkte houdbarheidsdatum, is geen herroepingsrecht mogelijk.

De gebruikelijke herroepingstermijn van 14 kalenderdagen na de bestelling is in dit geval dus niet van toepassing.

Artikel 8: Garantie
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking of rekening van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en afgehaald werden door de klant, dient de Klant contact op te nemen met de uitbaters van Frituur De Frietpost Tielt en duidelijk te vermelden welk artikel ontbrak of wat ermee scheelde.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Frituur De Frietpost Tielt zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op tegemoetkoming.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Artikel 9: Klantendienst
De klantendienst van Frituur De Frietpost Tielt is bereikbaar op het telefoonnummer 051 80 10 65 of via e-mail op hallo@depost-tielt.be. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling
Gezien de klant uitdrukkelijk gevraagd wordt om te betalen tijdens de bestelling op de website en er dus geen mogelijkheid is om ter plekke te betaling bij afhaling van de goederen, zijn er geen sancties in geval van niet betaling.

Tenzij er zich een fout voordoet bij de financiële instelling waarbij de klant zich bevindt. Dan heeft Frituur De Frietpost Tielt het recht om de klant te vragen de betaling alsnog te laten doorvoeren.

Artikel 11: Privacy
De verantwoordelijke voor de verwerking, Frituur De Frietpost Tielt, respecteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Belgische Privacywet van 30 juli 2018.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: verwerking van bestellingen, mogelijks kan u opgebeld worden in geval dat er een wijziging is met uw bestelling door geval van overmacht. Verder worden uw gegevens niet gebruikt voor marketing-of reclamedoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie, aanvulling of verwijdering van uw persoonsgegevens. U mag in een aantal gevallen opgesomd in de AVG ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U kan zich eveneens verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u daar ernstige en legitieme redenen voor heeft die onze noodzaak om uw gegevens te verwerken, overstijgen. Via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Frituur De Frietpost Tielt Beernegemstraat 55 8700 Tielt, hallo@depost-tielt.be, kan u gratis uw persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm opvragen en/of aan andere verantwoordelijken over laten dragen. Voor zover onze verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, heeft u het recht om die toestemming in te trekken.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing en hoeft daarvoor geen reden op te geven.

Om uw rechten uit te oefenen, kan u zich richten tot Frituur De Frietpost Tielt, Beernegemstraat 55 8700 Tielt, hallo@depost-tielt.be.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

Voor meer informatie, zie onze Privacybeleid https://depost-tielt.be/privacybeleid.

Artikel 12: Aantasting geldigheid – niet-verzaking
Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Frituur De Frietpost Tielt om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 13: Wijziging voorwaarden
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Frituur De Frietpost Tielt. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 14: Bewijs
De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 15: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

De Frietpost Tielt
Sies Baert
Beernegemstraat 55
8700 Tielt
BE0760 870 572
hallo@depost-tielt.be
051 80 10 65